Keynote address by North West Premier,at the Provincial launch of 16 days of Activism against the abuse of woman and children

Keynote address by North West Premier, Prof Tebogo Job Mokgoro, at the Provincial launch of 16 days of Activism against the abuse of woman and children held at the Setlagole sports grounds, on Monday 25 Novemebr 2019
Programme Director
MEC for Social Development, Mme Boitumelo Moiloa
MEC for Education, Mme Maphefo Matsemela
MEC for Community Safety and Transport Management, Rre Sello Lehari
MEC for Finance, Mme Motlalepula Rosho
MEC for Arts, Sport, Culture and Recreation, Mme Galebekwe Tlhapi
The Executive Mayor of the Ngaka Modiri Molema District Municipality, Cllr Justice Makolomakwa
The Mayor of the Ratlou Local Municipality, Cllr Francisco Ntwe
Magosi a rona ao a tlotlegang, bogolo segolo Kgosi Letsapa gammogo le Kgosi Phoi, re lebogetse kamogelo e e mofuthu go tswa go lona beng ba mmu.
Councillors present
Tlhogo ya nama-o-sa-tshwere ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago, Mme Masego Mekgwe le batlhankedi bagolo ba puso ya North West bao ba na leng rona gompieno
Baeng botlhe ba tlotlo
Maloko a Bobega Dikgang
Bagaetsho,
Barolong dumelang.
Ke ka boitumelo gore ke be ke eme fano mo motseng ono wa Setlagole mo masepaleng wa selegae wa Ratlou, re thankgolola letsholo leno la malatsi a le lesome le borataro ao a lebisitswe go lwantsha tshotlakako ya basadi le bana lefatshe ka bophara.

Maitlhomo magolo a letsholo leno ke go lemosa Bagaetsho gore re le puso re karolo ya go netefatsa fa basadi, bana le batho bao tshelang ka bogole ba tshwanetse gore le bone ba tshele ka pabalesego ka metlha yotlhe.

Lebaka legolo gore re be le mo Setlagole go thankgolola letsholo ke sesupo sa gore rona re le puso, re tsaya tsia maiteko a go tokafatsa matshelo a baagi ba rona bao ba dulang mo metse magaeng le go netefatsa fa le bona ba kgona go iponela ditirelo tseo puso e tswelelang go neelana ka tsona go baagi ba profense ya rona.

Bagaetsho, dipatlisiso di supa fa metse magae ya rona e tshwana le Setlagole e aparetswe ke lehuma, tshotlakako ya basadi le bana, petelelo ya makgarebe a basha, tiriso e botlhaswa ya nnotagi le diritabatsi, go thapiwa ga bana go dira tiro eo e lebaganeng bagolo gammogo le malapa ao a eteletsweng pele ka bana ka ntlha ya gore bagolo ba seo mo malapeng ao.

Mme monongwaga re keteka dingwaga di le masome-a-mabedi le bongwe a letsholo la go lwantsha tshotlakako ya basadi le bana; mme seo e tswelela go nna sesupo sa gore maitlhomo le maitlamo a rona re le puso a etegela go ya pele gore ka letsatsi lengwe tshotlakako ya basadi le bana di seke tsa tlhola e nna selomodiro.

Go botlhokwa, Bagaetsho, gore fa re tsweletsa letsholo leno, re akaretse banna le basimane bao ba santseng ba gola gore ba tle ba itse gore ga gona mosadi kgotsa ngwana yo o tshwanetseng gore a sotliwe ke thupa kgotsa thobalano.

Mo malatsing le dikgwedi tseo di fetsang go feta monongwaga, re ntse re utlwa metswedi ya dikgang e re begela ka go bolawa le go sotliwa ga basadi mo nageng ya rona – lo tla gopola go bolawa ga Uyinene Mrwetyana ko Motse-Kapa gammogo le dikgetsi tse dintsi tse re itseng ka tsona mo Afrika Borwa jaaka a ikadile; ke ka moo re leng kwano gompieno go dira boikuelo go makau le borre gore ba efoge thaelesego ya go utlwisa basadi le bana botlhoko.

Re dira boikuelo jono ka gore re itse gore go dira yalo ga bona go tlogela sello, kutlobotlhoko le khurano ya meno mo malapeng a le mantsi mo Afrika Borwa; ka jalo re a re “borra go lekane, a re se utlwiseng bao re tshwanetseng go ba tlhokomela botlhoko”.

Bagaetsho, tiriso dikgoka ga e age motse mme e paledisa basadi, basetsana le bana gore e nne batho-sechabeng kamoso ka go nne mabadi a teng a tsaya sebaka gore a fole, fa e le gore a kgona go fola.

Borra le Bomma, re le puso le sechaba, re setse dirile go tlala seatla go lwantsha botlhokotsebe le tsotlhakako, mme fela ke tumelo ya rona eo e tletseng gore fa re dirisano mmogo, re ka fitlhelela go feta moo re setse re dirile ka gone.

Re setse re kgonne go fetela mekgwa le megopolo ya basimane le banna mabapi le ka mokgwa yoo ba lebelelang basadi, basetsana le bana ka gone – mme seo ga se ree gore re dule fatshe re ipolelele gore tiro ya rona e weditse.
Re santse re emetswe ke namane e tona ya tiro kwa pele Bagaetsho; mme re ka bona diphitlhelelo fa dira mmogo, re ipopile ngatana e le nngwe.

Go ya ka dipalopalo tse di rebotsweng ke ba Tirelo ya Sepodisi ya Afrika Borwa sesheng jaana, go bolawa ga basadi go ile tlase ka dipersente di ka nna tlhano fa o sotliwa ga basadi ka thobalano go fokotsegile ka dipersente di ka nna 0,4.

Mme seo se sa namatsheng ke gore go ketekiwa ga basadi go oketsegile ka dipersente di ka feta di atimela pedi; ka jalo go tla nna botlhokwa gore re le puso gammogo le morafe re natlafatse maitlhomo a rona go lwantsha botlhokotsebe joo re bo itemogelang mabapi le go sotliwa ga bana le basadi.

Jaaka karolo ya letsholo leno, gompieno re tsogile re etetse le go kopana le batswa setlhabelo ba tiriso ya dikgoka, mme go ne go utlwisa botlhoko go ba reetsa ba re anegela seo se ba diragaletseng.

Bagaetsho re tshwenyegile thata re le puso ya North West morago ga go utlwa dipego tseo di reng go na le bothata jo bo etegetseng go ya pele mo Ratlou jwa gore basha ba tsweletse go ithwala ka tsela eo makatsang, mme borragwe bana bao ga ba itsiwe ebile fa ba itsege, ga ba tsee maikarabelo a go godisa bana bao.

Re fitlheletse gore mo makgetlong a le mantsi, basetsana bao ba nnang mo mmeleng ba diragalelwa ke seo ka gore lehuma le a bo le le lentsi kwa lapeng kgotsa ba tsene mo thobalanong kwa ntle ga thato ya bona. Bagaetsho, ga go na ka moo re ka tlogelang seemo se ntse ka mokgwa yoo se leng ka gona.

Ke ka moo re ikuelang go maloko a Tirelo ya Sepodisi ya Afrika Borwa gammogo le dikgotla-tshekelo gore ba dire ka natla go netefatsa gore bao ba tlhokofatsang basadi, basetsana le bana ba lelelwe ke ntlo lefitshwana, go akaretse le bao ba dirang bana mme ba sa ba otle.

Rona re le puso, re a solofetsa ebile re a itlama gore re a go dira tsotlhe tseo di leng mo matleng a rona go netefatsa tshireletsego le pabalesego ya basadi, basetsana le bana kgatlanong le tshotlakako eo re ntse re tsweletse go e itemogela mo nageng ya rona.

Ke a leboga.
ENDS